Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Monika Marcinková (63.81s) 80%
 2. Viera Čorná (58.19s) 60%
 3. Gabriel Kačo (46.97s) 50%
 4. Alena Štefaničová (74.15s) 40%
 5. Anna Tomková (130.72s) 40%
 6. Iveta Soročinová (57.41s) 20%
 7. wrweqr tewtwe (60.62s) 20%

Najlepší hráči

 1. Monika Marcinková (63.81s) 80%
 2. Viera Čorná (58.19s) 60%
 3. Gabriel Kačo (46.97s) 50%
 4. Alena Štefaničová (74.15s) 40%
 5. Anna Tomková (130.72s) 40%
 6. Iveta Soročinová (57.41s) 20%
 7. wrweqr tewtwe (60.62s) 20%