Obnova ciest, chodníkov a parkovísk: Na týchto miestach v Michalovciach sa ľudia potešia

V Michalovciach schválili plán rekonštrukcie ko­munikácií, chod­níkov a parko­vacích plôch na rok 2018. Na ktorých miestach môžeme čakať obnovu?

Veronika Ondo-Cholewová
Ilustračný obrázok k článku Obnova ciest, chodníkov a parkovísk: Na týchto miestach v Michalovciach sa ľudia potešia
Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

V Michalovciach pripravili aj na tento rok veľkoplošné opravy mestských komunikácií, chodníkov a parkovacích miest. Obyvatelia nášho mesta sa môžu tešiť na kilometre nových kobercov asfaltu.

Kde dôjde k obnove?

V Michalovciach bol schválený plán rekonštrukcie ko­munikácií, chod­níkov a parko­vacích plôch na rok 2018. Mesto teda bude takto pokračovať v rekonštrukcii, ktorú si ustanovilo minulý rok a dopĺňa obnovu o nasledujúce ú­seky:

  • Topolianska ul.– chodník od od­bočky k OC Mer­kury Market sme­rom ku križovat­ke s Ul.  letnou 
  • Ul. Karola Kuz­mányho – komunikácia od Ul­. prof. Hlavá­ča po Ul. Masa­rykovu 
  • Ul. Sama Chalupku – chodník pri ces­te (existujúce poz­dĺžne parkovis­ko) 
  • Ul. Alex. Markuša – chodník od zas­távky autobusov po kri­žovatku s Ul. prof­. Hlaváča 
  • Športová ul– parkovisko pri zim­nom štadióne  na po­zemkoch mesta 
  • Ul. Štefánikova – spevnené plochy pr­i bytových do­moch E3 až J3  ‐ prepojovací chod­ník medzi uli­cami  Obchodná – Andreja Slád­koviča (pri o­kružnej  križovatke)   
  • Partizánska ul. –  komunikácia  – časť  od  hranice  mosta  po  okružnú  križovatku  Vinianska cesta  
  • Močarianska ul. – chodník ‐ časť 

Financovanie

Financovanie realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2018 bude podľa informácií od radnice v celkovom objeme 1 060 000 € dodávateľským úverom formou splátok počas piatich rokov.

„Schválením  plánu  rekonštrukcie  ciest  v objeme 1 060 000 €  suma  dlhu  k 31.12.2018 je  predpokladaná vo výš­ke 10 656 867,513 €, čo p­redstavuje 35,77 %‐ n­é zadlženie, pri­čom  predpokladané % roč­ných splátok do­siahne 16,33 %,“ zverejnil magistrát.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk