Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Iveta Soročinová (61.79s) 80%
 2. Dominika Špliňová (59.21s) 70%
 3. Tibor Tabak (66.48s) 70%
 4. Štefan Korinok (94.7s) 70%
 5. viera Knapcová (65.47s) 60%
 6. Anna Tomková (80.77s) 50%
 7. Peter Ondrúšek (42.73s) 40%
 8. Alena Štefaničová (94.98s) 30%

Najlepší hráči

 1. Iveta Soročinová (61.79s) 80%
 2. Dominika Špliňová (59.21s) 70%
 3. Tibor Tabak (66.48s) 70%
 4. Štefan Korinok (94.7s) 70%
 5. viera Knapcová (65.47s) 60%
 6. Anna Tomková (80.77s) 50%
 7. Peter Ondrúšek (42.73s) 40%
 8. Alena Štefaničová (94.98s) 30%