Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Iveta Soročinová (38.71s) 90%
 2. Tibor Tabak (51.33s) 90%
 3. Alena Štefaničová (51.74s) 90%
 4. rony m (54.19s) 90%
 5. Dominika Špliňová (48.24s) 70%
 6. Michal Molnar (63.06s) 60%
 7. V K (53.21s) 50%

Najlepší hráči

 1. Iveta Soročinová (38.71s) 90%
 2. Tibor Tabak (51.33s) 90%
 3. Alena Štefaničová (51.74s) 90%
 4. rony m (54.19s) 90%
 5. Dominika Špliňová (48.24s) 70%
 6. Michal Molnar (63.06s) 60%
 7. V K (53.21s) 50%