Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Martin Kántor (50.2s) 90%
 2. Judita Šejvlová (76s) 80%
 3. Zuzka Zuzulienka (39.29s) 70%
 4. Ján Mgr. Baťalík (67.15s) 70%
 5. Michal Matej (51.57s) 60%
 6. Maria Spišáková (77.95s) 50%
 7. Štefan Korinok (100.52s) 50%
 8. Štefan Rendoš (64.8s) 40%
 9. Milan Onuška (93.7s) 40%
 10. Tibor Tabak (101.56s) 40%

Najlepší hráči

 1. Martin Kántor (50.2s) 90%
 2. Judita Šejvlová (76s) 80%
 3. Zuzka Zuzulienka (39.29s) 70%
 4. Ján Mgr. Baťalík (67.15s) 70%
 5. Michal Matej (51.57s) 60%
 6. Maria Spišáková (77.95s) 50%
 7. Štefan Korinok (100.52s) 50%
 8. Štefan Rendoš (64.8s) 40%
 9. Milan Onuška (93.7s) 40%
 10. Tibor Tabak (101.56s) 40%