Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Martin Kántor (50.2s) 90%
 2. Zuzka Zuzulienka (39.29s) 70%
 3. Ján Mgr. Baťalík (67.15s) 70%
 4. Maria Spišáková (77.95s) 50%
 5. Štefan Korinok (100.52s) 50%
 6. Štefan Rendoš (64.8s) 40%
 7. Milan Onuška (93.7s) 40%
 8. Tibor Tabak (101.56s) 40%
 9. viera Knapcová (73.05s) 30%
 10. Judita Šejvlová (144.96s) 30%

Najlepší hráči

 1. Martin Kántor (50.2s) 90%
 2. Zuzka Zuzulienka (39.29s) 70%
 3. Ján Mgr. Baťalík (67.15s) 70%
 4. Maria Spišáková (77.95s) 50%
 5. Štefan Korinok (100.52s) 50%
 6. Štefan Rendoš (64.8s) 40%
 7. Milan Onuška (93.7s) 40%
 8. Tibor Tabak (101.56s) 40%
 9. viera Knapcová (73.05s) 30%
 10. Judita Šejvlová (144.96s) 30%